Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem (Ř 12,21)

images1.jpg

Zamyšlení nad biblickým heslem pro rok 2011

Milí bratři a milé sestry,
letošní heslo patří do oddílu, který je v ekumenickém překladu Písma nadepsán jako Služba Bohu v denním životě. Apoštol Pavel tam vypisuje zásady jednání, které podle jeho mínění odpovídají na předchozí jednání Pána Boha vůči lidem. Zachycuje zvláštní paradox, který shledává sám na sobě, že ve mně, tj. v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro (7,18). Navzdory všemu nás však Pán Bůh ospravedlňuje a zachraňuje. Pavel ví, že jediná možnost člověka je, aby zareagoval, a k tomu také Pavel naléhavě vybízí (12,1).

Letošní heslo zní ušlechtile, stejně jako všechny zásady všedního života, které jsou ve dvanácté kapitole. Přesto však apoštolova zkušenost s dobrem a jeho uskutečňováním je inspirující v jiné souvislosti, a to až do naší přítomnosti. Je vhodné předeslat, že apoštol zlo nepodceňuje, velmi dobře ví, jak devastuje především lidské nitro a duši a sám poznal, jak dovede zavést a opanovat. Pavlova zkušenost však ukazuje, že existuje předpoklad k dobrému postupu,
aby zlo člověka neovládalo. Nepojednává celou záležitost eticky, zůstává na půdě vyznavačské a teologické.

Přemáhání zla nesouvisí s tím, jak je kdo morální, nýbrž především s tím, jaký d(D)uch ovládá jeho nitro (viz Mt 12,43nn). Aby člověk mohl bojovat se zlem, musí být veden Duchem svatým, Bohem v sobě přítomným a působícím. Jedině tak je člověku dána taková rozhodnost, která nejen zlo rozpozná, ale zabrání mu, aby se šířilo.

Naše přímočaré znechucení nad mnoha podobami zla, které mnohdy překvapují svou samozřejmostí při dosahování svých cílů, zůstane napořád pasívní a bezmocné, nebude-li na naší straně stát mocný spojenec, kterému v nitru i životě máme činit větší prostor. Modlitby o dar Ducha svatého a jeho působnost v nás, jsou prvním krokem, aby zlo mělo i v naší době hráz a aby ji budovali právě ti, kdo vděčně přijímají jednání Boží vůči sobě a kriticky znají limity konání dobra. Ti nejsou kdovíjakými revolucionáři, ovšem významnými posly, kteří nyní tady nebo tam, tak nebo onak, jednají podle toho, co jim je uloženo a svěřeno (K. Barth).

Milí bratři a milé sestry, i když se zlo podobá mocnosti, která postupně podmaňuje a leccos rozkládá, a tak deformuje všechno, do čeho vstoupí, čelte mu. V moci Boží lze zlo přemáhat.

Prosíme, pamatujte na toto heslo roku 2011 jako heslo svých životů, které stojí na Duchu Božím formujícím člověka tak, aby u něho zlo nedomácnělo. O dary Ducha Božího každodenně proste a neste tak jeho ovoce jako základní předpoklad rozpoznávání zla a jeho přemáhání.
Ať je Boží Duch Vaším průvodcem, se kterým budete moci rádi a pokojně procházet rokem 2011.

S přáním všeho dobrého

Mikuláš Zoubek, předseda poradního odboru evangelizačního a misijního
Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior