Farní sbor ČCE v Chrástu

Evangelický sbor v Chrástu je součástí Českobratrské církve evangelické. Patří do jejího západočeského seniorátu.


Spojeni osvobozující zvěstí Božího slova přijímáme sbor jako otevřené společenství zvěstování, naslouchání, smíření a společného hledání a směřování,

jako prostor slavení Boží přítomnosti v radostných i bolestných chvílích života

i místo čerpání pro každodenní svědectví a službu ve sboru i mimo něj.

Hodnoty

Co je pro nás důležité?

- vděčnost, pokora, sebereflexe, smíření, pokoj, poctivost, hloubka, pravdivost

- otevřenost vůči Bohu a lidem, úcta k rozmanitosti 

- spoluodpovědnost, spravedlnost, úcta ke stvoření, úcta k řádu, spolupráce

 


 Apoštolské vyznání víry

Co věříme a vyznáváme?

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel a pohřben jest,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.

Text připravený teologickou komisí Ekumenické rady církví a schválené Řídícím výborem Ekumenické rady církví v ČR.