4. neděle velikonoční – Jubilate

Podklady k domácímu slavení bohoslužby slova

Na stůl můžete připravit Bibli se založenými čteními a hořící svíci. Na úvod můžete zazpívat některou velikonoční píseň (viz závěr).

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Vstupní antifona – podle žalmu 66

Jásej Bohu, celá země, haleluja!
Pějte žalmy k slávě jeho jména,  haleluja!
Jeho chválu šiřte chvalozpěvem, haleluja, haleluja.

Kyrie

Znáš každého z nás jménem. Pane, smiluj se.
Jsi dveřmi k naší záchraně. Kriste, smiluj se.
Přišel jsi, abys nám daroval život v hojnosti. Pane, smiluj se.

Gloria

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi! Bůh v nich má zalíbení.

Vstupní modlitba

Bože, náš pastýři,
ty znáš své ovce jménem
a vedeš nás bezpečně údolím stínu smrti.
Veď nás svým hlasem
abychom mohli kráčet v jistotě a bezpečí
k radostné slavnosti připravené ve tvém domě
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha, nyní i navěky.
S: Amen.

Bohoslužba slova

První dvě čtení a žalm je možné v případě potřeby vypustit.

1. čtení: Sk 2,42-46  
Žalm: Ž 23   (můžete se rozdělit na dva chóry a společně se ho modlit po verších)
Epištola: 1P 2, 19-25
Evangelium: J 10,1-10

Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají."
Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Komentář a úvod k rozjímání či rozhovoru

10. kapitolu Janova evangelia máme spojenou především s obrazem Krista jako dobrého Pastýře. V úvodních verších o sobě ale Ježíš nejprve hovoří jako o dveřích. Jedno z velkých Ježíšových “já jsem” vypadá na první pohled neživotně. Ale přesto vyjadřuje cestu k životu.

Dveře jsou místo, kde “tesař nechal díru”. Ježíš – Dveře je Prostředníkem života.
Dveře jsou místem průchodu. A Ježíš mluví o “vcházení a vycházení”. O dvojím průchodu. Nejprve pastýř vchází dveřmi do ovčinece. Je čas, aby byly dveře zavřené. A je čas, kde je třeba je otevřít. Je třeba je zavřít před zloději a lupiči. A je třeba je otevřít dobrému pastýři. Ve starověku to bylo tak, že na noc se stáda různých pastýřů zavírala do jedné stáje. A ráno přišel pastýř, zavolal své ovce a ony šly za ním. Nemusel je hnát jako kovboj před sebou. Ovce znaly hlas svého pastýře a šly za ním.

To je tedy ten druhý průchod. Pastýř skrze dveře vede ovce ven. Ze tmy a stísněného, byť chránícího, prostoru stáje na světlo a dobrou pastvu. Z uzavření ke svobodě.

Co toto vcházení a vycházení znamená pro nás? Ježíš je jediný pravý pastýř, který k nám vchází dveřmi. Nevlamuje se, neznásilňuje, ale volá nás jménem. On je těmi pravými dveřmi k Bohu, druhým lidem i k nám samotným. Cesta k Bohu, cesta k druhému člověku, ano i cesta ke mně samotnému přes přes Ty Bohočlověka. On jediný má klíč od lidského srdce.

A on nás také vede ven. Z otroctví ke svobodě. Ze smrti k životu. Z hladu na dobrou pastvu. K pramenům vod života. On je život. A kdo má Krista, má život. Kdykoli slyšíme v Písmu nebo v modlitbách církve výraz “skrze Krista”, představme si ten obraz dveří. Skrze Krista, skrze jeho smrt a vzkříšení, je nám darován podíl na plnosti života, na věčném životě. On má klíče od smrti i hrobu. “Hle, dveře do nebe otevřené...” (Zj 4,1).

Je možné zařadit apoštolské vyznání víry nebo píseň.

Přímluvy

Modleme se teď za celý svět a všem lidem vyprošujme, aby mohli žít ve svobodě a plnosti. Volejme společně: Pane, smiluj se.
- Prosme za ty, kdo jsou v církvi ustanoveni k pastýřské službě, a za ty, kdo se na tuto službu připravují.
- Prosme, aby křesťané nikdy netrpěli nedostatkem dobrých služebníků a služebnic církve.
- Prosme za ty, jimž je hlas Božího slova cizí, a jsou daleko od jeho církve.
- Prosme za celé stvoření a za všechno živé, co nás obklopuje a tvoří náš životní prostor, zvláště za déšť a dobrou úrodu.
- Prosme za vědce, lékaře, politiky a za všechny, kdo usilují o lepší život lidstva.
- Prosme za lidi, jimiž se pohrdá, a za ty, jejichž důstojnost je pošlapána.
- Prosme za chudé, zvláště za ty, kteří trpí nedostatkem vody, jídla a základních léků.
- Prosme za ty, kdo se cítí ztraceni a opuštěni a trpí nedostatkem porozumění a lásky.
- Prosme za ty, kdo touží po svobodě a pokoji, radosti a štěstí.
- Prosme Pána, který nás zná jménem, jedni za druhé, za naše blízké a za to, co nám nejvíce leží na srdci.
Pro své jméno, Pane, vyslyš tyto prosby, vždyť tys naše útěcha a pomoc. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.                                                                                    

(podle Jana Rückla)

Otče náš

Zakončení

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás ode všeho zlého
a doveď nás do života věčného

Písně k výběru:

Velikonoční z EZ a DEZ, dále EZ 241, EZ 417, EZ 420, EZ 482, DEZ 607.  

V příloze najdete podklad k tisku.


pastor.jpg
AttachmentSize
Nedele_Jubilate.pdf130.16 KB