5. exerciční list – osvojit si Kristovo smýšlení

Pátý list s podněty k rozjímání

Milí přátelé,
dnešní zastavení odpovídá tzv. cestě osvětné. Křesťanská svoboda není jen svobodou “od” toho, co nás zotročuje, co už nemusíme, ale naplňuje se ve své pozitivní podobě jako svoboda “k”. “Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Ga 5,13)”

V křesťanské meditaci jde o to “proměnit se obnovou své mysli” (Ř 12,2), osvojit si “smýšlení jako v Kristu Ježíši” (F 2,5) - v hledění na Ježíše Krista dovolit jeho jeho životu, aby získal svou podobu ve mně. Je třeba si uvědomit, že jde o hlubší skutečnost, než jen o následování Krista ve smyslu jeho napodobování. Kristus pro nás není jen vzor života, vzdálený cíl a ideál, k němuž máme směřovat. Ale někdo, na kom už teď máme skutečnou účast, kdo je reálně přítomen v naší víře. V křestanském životě pak tedy nejde především o naše dílo, ale o naši účast na Božím díle s námi a skrze nás skrze Krista v Duchu svatém. Stáváme se tak Božími spolupracovníky.

Víra působí skrze lásku. Zůstaneme-li u pojetí Lutherova, víra má výsadní postavení. To ovšem neznamená, že by láska byla méně důležitá, naopak: víra člověka k lásce osvobozuje tím, že už se nemusí starat o svou spásu, ale může být vnímavý k potřebám druhých. Pregnantně to Luther formuluje ve svém spise O svobodě křesťana: „Křesťan nežije v sobě samém, nýbrž v Kristu a ve svém bližním; v Kristu skrze víru, v bližním pak skrze lásku. Skrze víru vystupuje nad sebe k Bohu, od Boha sestupuje opět pod sebe skrze lásku...“

Meditace symbolu: kopernikovský obrat

Jako lidé si jednou uvědomili, že nikoli země je středem vesmíru, ale Země krouží kolem Slunce, tak i my můžeme pochopit, že náš život dostává pevné ukotvení, když nalezneme svůj střed v Bohu. Proti falešnému osvobození se od Boha a jeho přikázání se nám v Kristu otevírá cesta pravé svobody jako svobody k lásce, svobodného sebedarování se druhým.

Biblický text: Matouš 4,18-22

Vcítím se do jednoho učedníků. Pokusím se všemi smysly vcítit do jeho zkušenosti. A dívám se přitom v modlitbě na svůj život.

Meditace citátu

“… veškeré křesťanské učení, dílo a život jsou krátce, jasně, nadmíru uchopeny ve dvou dílech VĚŘIT A MILOVAT, skrze něž je člověk posazen mezi Boha a svého bližního jako prostředek, který shora přijímá a dole opět rozdává, tím se stává nádobou nebo potrubím, kterým má pramen božských dober bez přestání proudit k druhým lidem.” (Martin Luther)

Modlitba

Můj Pane a Bože,
odejmi ode mne všechno, co mě odvádí od tebe!
Můj Pane a Bože,
dej mi všechno, co mě vede k tobě!
Můj Pane a Bože,
odejmi mě mně a daruj mě zcela tobě! Amen.

(Mikuláš z Flüe)

Hlubinná modlitba

Nežiji už já, (výdech)
ale žije ve mně Kristus. (nádech)

Příloha: list k tisku


unnamed.jpg
AttachmentSize
5. list.pdf42.39 KB