Pořad bohoslužby

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNÍM SBORU ČCE V CHRÁSTU

P - předsedající, S - shromáždění, L - lektor

VSTUPNÍ ČÁST
„Přicházíme k Bohu.“

Vstupní píseň
Při poslední sloce vstupuje předsedající, shromáždění povstane.

Otevření
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
S: Amen.

Pozdrav
P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého buď se všemi vámi.
S: I s tebou.

Úvod do bohoslužby dne

Kyrie
Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.

Zpravidla zpívané podle Petra Ebena nebo Martina Vítka. Může být také rozvinuté

Gloria
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (L 2,14)
Zpravidla zpívané podle Petra Ebena nebo Martina Vítka. Odpadá v době postní a adventní.

Vstupní modlitba (kolekta)   
P: … na věky věků.
S: Amen.

SLUŽBA SLOVA
„Nasloucháme tomu, co Bůh říká.“

1. čtení (Starý Zákon nebo Skutky apoštolů)   
L: Čtení z knihy…Slyšeli jsme slovo Boží.
S: Bohu buď chvála a dík.

Žalm
Zpívá či čte lektor, shromáždění odpovídá antifonou.

2. čtení (Epištola)   
L: Čtení z knihy…Slyšeli jsme slovo Boží.
S: Bohu buď chvála a dík.

Píseň       

Haleluja.
Odpadá v době postní.

Evangelium
P: Poslyšme slova evangelia podle… Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.
S: Sláva tobě, Pane.

Homilie
Chvíle ticha
Píseň

SLUŽBA STOLU KRISTOVA
„Sdílíme, co nám Bůh dává.“

Preface
Sanctus
Zpívané podle ordinaria P. Ebena či M. Vítka
Slova ustanovení   
Anamnéze   
Epikléze   
Přímluvy
Communio sanctorum   
Doxologie

P: Skrze Krista a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
S: Amen.   
Modlitba Páně   
Pozdravení pokoje   
Beránku Boží
– zpěv z ordinaria P. Ebena či M. Vítka, provázející lámání chleba
Nejsem hoden
S: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.    
Pozvání
P: Vezměte a jezte chléb života. Vezměte a pijte z kalicha spásy.
Přijímání
Tělo Kristovo (krev Kristova) zachovej tě k životu věčnému nebo Tělo Kristovo (krev Kristova) za tebe vydané (za tebe prolitá).
Odpověď přijímajícího: Amen.

Meditativní zpěv z Taize
Poděkování
P: … skrze Krista, našeho Pána.
S: Amen.   

Propuštění
P: Jděte v pokoji

ZÁVĚREČNÁ ČÁST
„Jsme posláni žít, co jsme obdrželi“

Sborová oznámení
Říká kurátorka, mohou se přidat přítomní.

Přímluvy
Neslaví-li se svatá večeře Páně, jinak jsou součástí eucharistické modlitby.

Požehnání
P: Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem.
Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh Otec i Syn i Duch svatý.
S: Amen.

Vyslání
P: Jděte ve jménu Páně
S: Bohu díky

Píseň

Chvíle tiché modlitby a odchod předsedajícího